ශ්‍රී ලාංකික පූර්ව මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ ප්‍රථම හමුව

ශ්‍රී ලාංකික පූර්ව මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ ප්‍රථම හමුව 2016 දෙසැම්බර් මස පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටි. මෙය හිටපු ලාංකික මුස්ලිම් ජාතිකයන් සදහා සවිධානය කර ඇත.

இலங்கை முன்னாள் முஸ்லிம்களின் முதலாவது ஒன்றுகூடல்


சிந்தனை வளர்ச்சி காரணமாக இஸ்லாத்தில் இருந்து வெளியேறிய, இஸ்லாத்தை விட்டு ஒதுங்கிய இலங்கை முன்னாள் முஸ்லிம்களுக்கான முதலாவது ஒன்றுகூடலுக்கான அழைப்பு.

First Get Together of Ex Muslims of Sri Lanka


We, Ex Muslims of Sri Lanka, have made plans to arrange our first get together in mid December 2016.

If you are an Ex Muslim and not following any particular religion at present, please contact us through our official e mail ID.

அறிமுகம் - இலங்கை முன்னாள் முஸ்லிம்கள்

இஸ்லாம் இறைவனிடமிருந்து வந்த இறுதி வழிகாட்டல், முஹமது இறைவனின் இறுதித் தூதர், குர்ஆன் இறைவேதம், முஹமது நமது உயிரினும் மேலானவர், உத்தமமானவர் போன்ற நம்பிக்கைகள் முஸ்லிம்களாக பிறந்த எமக்கு சிறுவயது முதலே ஊட்டப்பட்டன. எனினும் கல்வி வளர்ச்சி, சிந்தனை விருத்தி, பரந்துபட்ட வாசிப்பு ஆகியவற்றின் தாக்கம் காரணமாக, இஸ்லாம் குறித்து அதன் மூலாதாரங்களில் இருந்தே ஆராய்ந்த பொழுது, அவற்றில் இறைவேதம் என்பதற்குப் பொருத்தமற்ற பல அபத்தங்களும், அறிவியலுக்கும், மனித வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தத தன்மைகளும் காணப்பட்டதனை தெளிவாக உணர முடிந்தது.